Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van CrossFit Nuldertien ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van CrossFit Nuldertien en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepasselijkheid Toekomstige

Leden worden geacht deze voorwaarden voorafgaand aan het afsluiten van een abonnement te hebben doorgelezen. Middels het afsluiten van een abonnement via CrossBit wordt een persoon lid en verklaart de algemene voorwaarden en de huisregels zonder voorbehoud te accepteren. Zowel de algemene voorwaarden als huisregels zijn op alle leden van Tilburg Strength & Conditioning van toepassing. De huisregels zijn na te lezen op www.crossfitnuldertien.com.

Minderjarigen (onder 18 jaar) toestemming te hebben van één van de ouders, dan wel diens wettelijk vertegenwoordige.
Tilburg Strength & Conditioning is gerechtigd deze algemene voorwaarden en de huisregels op enig moment te wijzigen en/of aan te vullen. Een wijziging zal tijdig aan de leden van Tilburg Strength & Conditioning worden gecommuniceerd. Indien een wijziging tot gevolg heeft dat een lid zijn/haar lidmaatschap, mits niet op onredelijke gronden, wil beëindigen dan dient hij/zij in overleg te treden met één van de eigenaren van Tilburg Strength & Conditioning.

Lidmaatschap, kosten, duur, (tussentijdse) beëindiging en betaling:

Onder lidmaatschap wordt verstaan een abonnement met een looptijd van een maand, drie maanden zes maanden zonder tussentijdse opzegging. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een regulier abonnement heeft een looptijd van een maand, drie maanden of zes maanden en is tussentijds niet opzegbaar. Nadat de looptijd van het reguliere abonnement is verstreken kan het lid wederom een abonnement met een looptijd van een maand, drie maanden of zes maanden aangaan.
Voor een abonnement per maand geld: Deze loopt elke maand af. Het Lid kan zelf een nieuw lidmaatschap aanschaffen voor de nieuwe maand. Het abonnement kan elke maand automatisch worden verlengd, indien gewenst. Dit is alleen mogelijk indien er gekozen wordt om te betalen met automatisch incasso. Het abonnement wordt dan elke maand verlengd tot dat dit wordt stopgezet. Het opzeggen van automatische verlenging kan elke maand voor de 15e van die maand, schriftelijk of per mail, deze is pas definitief na bevestiging van Tilburg Strength & Conditioning.
Voor een abonnement van drie en zes maanden geld: Deze lopen voor de gezette periode, drie dan wel zes maanden. De contributie wordt per maand middels automatische incasso voldaan. Na de periode heeft het lid de mogelijkheid om opnieuw een abonnement aan te schaffen voor een periode. Het abonnement kan elke periode automatisch worden verlengd, indien gewenst. Het abonnement wordt dan elke periode verlengd met nog eens diezelfde periode tot dat dit wordt stopgezet. Het opzeggen van automatische verlenging kan elke maand voor de 15e van die maand, schriftelijk of per mail.

Het lid kan geen aanspraak maken op restitutie van abonnementsgelden. Betaling van het abonnementsgeld geschiedt dan wel direct via de webshop, dan wel via automatisch incasso op of rond de 28e van de maand voor de daarop volgende maand. Indien automatische incasso niet mogelijk is waardoor het abonnementsgeld niet tijdig door Tilburg Strength & Conditioning wordt ontvangen zal wederom binnen vijf dagen een incassopoging plaatsvinden. Wanneer ook dan niet tot incasso kan worden overgegaan zal Tilburg Strength & Conditioning aan het lid een factuur worden verzonden waarvoor € 10,- administratiekosten in rekening wordt gebracht. Bij het niet tijdig voldoen van het abonnementsgeld kan deelname aan de lessen worden ontzegd totdat de totale achterstand is betaald. Een lidmaatschap kan pas worden afgesloten indien alle openstaande vorderingen door het lid zijn voldaan.
Tilburg Strength & Conditioning behoudt zich het recht voor om abonnementsgelden te indexeren. Leden worden ten minste twee maanden voorafgaand aan de tariefwijziging hiervan op de hoogte gesteld. Indien een lid zich niet kan verenigen met de voorgestelde tariefwijziging is beëindiging van het lidmaatschap mogelijk met ingang van die voorgestelde tariefwijziging. Echter dient het lid dit voorafgaand aan het ingaan van de tariefwijziging middels een e-mail dan wel schriftelijk aan Tilburg Strength & Conditioning kenbaar te maken. Tilburg Strength & Conditioning kan zonder opgaaf van redenen en zonder waarschuwing vooraf het lidmaatschap, ongeacht het soort lidmaatschap, beëindigen indien een lid de voorwaarden of huisregels ernstig of herhaaldelijk schendt of indien betalingen voortvloeiend uit het lidmaatschap dertig dagen na vervaldatum nog niet zijn voldaan. In geval van beëindiging door Tilburg Strength & Conditioning zijn uitstaande lidmaatschapsgelden nog steeds invorderbaar.

Beëindigen abonnement:

Een regulier abonnement met een looptijd van een maand, drie maanden of zes maanden kunnen in het geval van verhuizing naar een woonplaats met een afstand van 40 kilometer vanaf de huidige woonplaats worden beëindigd. Beëindiging vindt alleen plaats in overleg met en na uitdrukkelijke toestemming van één van de eigenaren van Tilburg Strength & Conditioning.

In geval van ziekte kan een regulier abonnement van welk type dan ook in overleg met en na uitdrukkelijke toestemming van Tilburg Strength & Conditioning worden beëindigd. In geval van overlijden eindigt het lidmaatschap van rechtswege. In alle overige gevallen waarin een lid acht dat het beëindigen van het lidmaatschap noodzakelijk is, dient het lid in overleg te treden met Tilburg Strength & Conditioning.

Schade, risico en aansprakelijkheid:

Leden zullen geen misbruik maken van de materialen of faciliteiten welke Tilburg Strength & Conditioning biedt. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door de betreffende leden. Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot directe beëindiging van het lidmaatschap. Restitutie van het lidmaatschapsgeld zal niet plaatsvinden. Het is leden niet toegestaan deel te nemen aan de lessen indien zij onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere verdovende, verslavende of geestverruimende middelen. Leden maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de materialen van Tilburg Strength & Conditioning. Tilburg Strength & Conditioning sluit iedere verantwoordelijkheid van haar vennoten of één van haar trainers uit voor enige schade of het overlijden van een lid tijdens het deelnemen aan de lessen of verblijf in de accommodatie, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige materialen. Ieder lid vrijwaart Tilburg Strength & Conditioning voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde lijdt, heeft geleden of zal lijden door zijn of haar aanwezigheid in de accommodatie indien dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van het lid. Tilburg Strength & Conditioning is wel aansprakelijkheid indien enige schade of het overlijden van een lid het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Tilburg Strength & Conditioning.

Overige zaken:

Leden geven Tilburg Strength & Conditioning toestemming om fotografisch en andersoortige opnamen van groepen of individuen te maken en te gebruiken, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar, voor publicatie van redactionele of promotionele doeleinden. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruikt en derhalve niet aan derden verstrekt. Tilburg Strength & Conditioning behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, verbouwing, onderhoudswerkzaamheden of andere moverende redenen. Tilburg Strength & Conditioning zal trachten leden hier minimaal vijf werkdagen voorafgaand aan de gewijzigde openingstijden van op de hoogte te stellen. Op officiële en erkende feestdagen is Tilburg Strength & Conditioning gerechtigd de trainingstijden aan te passen of de locatie te sluiten.

Toepasselijk recht:

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten van Tilburg Strength & Conditioning is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze algemene voorwaarden en overeenkomsten van Tilburg Strength & Conditioning voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.